Med godt skal ondt fordrives.

– vores pædagogiske udgangspunkt.

Vi arbejder overordnet ud fra Axel Honneths tanker om anerkendelse og tager konkret udgangspunkt i den amerikanske psykolog Donald Winnicotts og den norske forsker og forfatter Berit Baes arbejde, der således bliver den platform vi tilrettelægger og evaluerer vores pædagogiske praksis ud fra.

Med Berit Bae fokuserer vi på magtforhold i kommunikations- og samspilsprocesser, og med afsæt i Winnicott fokuserer vi altid på at løse konflikter uden brug af straf og eksklusion.

Vi arbejder i forlængelse heraf ud fra et narrativt perspektiv på de unges forskellige problemer. Det er navnlig terapeuten Michael Whites praksis, der har inspireret os, især fordi en sådan tilgang til de unges problemer ligger godt i forlængelse af Berit Baes tanker om definitionsmagt og ligeværd i relationer.

Helt overordnet prøver således vi at kombinere den traditionelle psykiatri og psykologi med de muligheder for forandring, der ligger i en mere social-konstruktivistisk tilgang til problemer og diagnoser.

faelles-billed-660px

Vores pædagogiske praksis

I det daglige arbejde er vi altid bevidste om vores reaktioner og udspil i forhold til de unge. Med et narrativt udgangspunkt vil vores samtaler med de unge tit være rettet mod at få sat spørgsmålstegn ved de ofte negative selvopfattelser, en del af de unge bærer rundt på efter en lang karriere som ”anderledes” og ”besværlige”.

De unge, vi arbejder med, vil i mange tilfælde have mødt forskellige former for straf, hvor hovedelementet ofte har været en eller anden form for eksklusion. Vores mål er at undgå at ekskludere og i stedet tilpasse vores praksis, så de unge kan blive hos os. Hos os bliver man ikke smidt ud.

Med afsæt i Winnicotts tanker tilstræber vi endvidere, at give de unge med adfærdsmæssige problemer mulighed for at spejle sig i positive rollemodeller. Vi søger først og fremmest at undgå konflikter ved at reagere fredeligt og konstruktivt på de negative adfærdsmønstre, vi kan opleve hos nogle af de unge. I stedet for at møde de unge med faste regler, hårde sanktioner og “skideballer” forsøger vi at tilbyde brugbare løsninger på de problemer, der kan være årsagen til deres aggressioner eller manglende samarbejdsvilje. Hos os bliver man aldrig skældt ud.

Vores tilgang vil altid være, at vi er tilbud om hjælp og støtte. Først når de unge føler sig sikre på, at vi er brugbare og tilstede i alle de vanskelige situationer, der kan opstå, har vi et godt fundament for samarbejdet.

De fleste brugerfortællinger om godt socialpædagogisk arbejde nævner fleksibilitet, stabilitet og nærhed som centrale elementer. Vi har fulgt dette op ved at have en organisatorisk opbygning, hvor indhold og struktur hele tiden kan ændres i forhold til de unges ønsker og behov, hvor den enkelte unge kan få den samme kontaktperson hele forløbet, og hvor vi prioriterer muligheden for en til en undervisning meget højt.

Alle medarbejdere får desuden løbende supervision af psykiatere, psykologer samt fagfolk med erfaring inden for den narrative terapeutiske praksis.

På den måde sikrer vi, at der handles ens i forhold til faglige og sociale opgaver på skolen.