Læs præsentation 2020 her.

Pædagogisk grundlag

På ES2011 arbejder vi overordnet ud fra filosoffen Axel Honneths teori om anerkendelse og ligeværd i relationer. Konkret er vores pædagogiske praksis tilrettelagt med udgangspunkt i psykologen Donald Winnicotts tanker om at løse konflikter uden brug af straf og eksklusion, og narrativ praksis, inspireret af terapeuten Michael White.

Vi arbejder således med respekt for traditionel psykiatri og psykologi og kombinerer med de forandringsmuligheder, der ligger i en socialkonstruktivistisk tilgang til diagnoser og udfordringer.

Vi rummer p.t. en mangfoldig gruppe af 120+ unge, med forskellige udfordringer – bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder, høj begavelse, komorbiditet (autisme, ADHD, syndromer, angst m.m.) og meget forskellige funktionsniveauer.

Læringsmetoder
Vi anerkender, at den unge ofte har usikker eller negativ erfaring med undervisning. Derfor tager skolens læringsaktiviteter udgangspunkt i opgaveløsning, der kombinerer kognitive og sociale aspekter.

Vi arbejder overordnet med situeret læring og aktionslæring, der særligt understøtter progression og løbende tilpasning af den unges aktuelle behov.
Hertil kobler vi enaktiv læringstilgang og bruger desuden elementer fra bl.a. æstetisk læring for at sikre forankring af faglighed, der kan anvendes i voksenlivet.

Vores pædagogiske praksis

I det daglige arbejde er vi bevidste om vores reaktioner og udspil i forhold til de unge. Med et narrativt udgangspunkt er vores samtaler med de unge rettet mod at skabe nye fortællinger om ressourcer, kompetencer og mestring af ungdoms- og voksenliv.
De unge oplever positive rollemodeller, der er nærværende og arbejder konstruktivt sammen med dem om personlige, sociale og faglige udfordringer.

Vi inkluderer alle unge, og sætter rammen om praksisfællesskaber, der er meningsfyldte og motiverende for den enkelte. På Erhvervsskolen af 2011 tilpasser vi vores praksis i forhold til de unges ønsker og behov, og skaber sammen med den unge en fleksibel struktur, der sætter fokus på handlingsduelighed.

Vi søger først og fremmest at undgå konflikter  og i stedet møde eksempelvis udadreagerende adfærd med tilbud om hjælp, støtte og brugbare løsninger. Derfor er dannelsen af relationen mellem den unge og kontaktlæreren, det første vi arbejder med – først når den unge har tillid og føler sig sikker på, at vi er tilstede, også i vanskelige situationer, har vi et godt fundament for et velfungerende STU-forløb.

Når vi spørger de unge, nævner de fleksibilitet, stabilitet og nærhed som centrale elementer på Erhvervsskolen af 2011. Vi har en organisatorisk opbygning, hvor indhold og struktur hele tiden kan ændres i forhold til de unges ønsker og behov, hvor den unge har samme kontaktlærer i hele forløbet, og hvor vi prioriterer muligheden for 1:1 undervisning, når behovet er der.

Alle medarbejdere får løbende supervision af psykologer samt fagfolk med erfaring med narrativ terapeutisk praksis. På den måde sikrer vi, at der handles ens i forhold til faglige og sociale opgaver på skolen.